Klauzula informacyjna AJL-System
(informacje dotyczące danych osobowych)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 do 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO”) informujemy, że chronimy Państwa dane osobowe i gwarantujemy ich bezpieczeństwo wdrażając w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ich poufność.


Administrator danych osobowych

Przetwarzaniem Państwa danych osobowych zajmuje się Administrator Danych Osobowych, którym jest AJL-System sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP 634-26-35-934


Kontakt

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się z nami skontaktować:
adres: AJL-System sp. z o.o, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
telefon: 32 207 26 65
e-mail: info@ajl-system.pl
www: www.ajl-system.pl


Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (np. KRS, CEIDG), w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, NIP.


Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z AJL-System sp. z o.o. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
-zawarcia lub wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa życzenie. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes AJL-System zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO, polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń. w celach archiwalnych (dowodowych), udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
-w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes AJL-System (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania,
-wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1. lit c. RODO). AJL-System sp. z o.o. podlega szeregom zobowiązań prawnych wynikających m. in. z przepisów podatkowych, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu itp.,
-realizacja komunikacji za pośrednictwem stron internetowych AJL-System. W tym zakresie przetwarzane będą np. identyfikatory jak adres IP urządzenia, identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator przeglądarki,
-jeżeli podali nam Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, możliwy cel: oferowanie sprzedaży usług lub towarów,
-dane nie podlegają zaautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.


Odbiorcy danych, przekazywanie danych

Dane mogą być przekazane naszym partnerom, podwykonawcom i dostawcom w celu realizacji usług lub dostaw na Państwa rzecz.
Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane:
-firmom pocztowym i kurierskim w zakresie korespondencji lub wysyłek,
-bankom w zakresie realizacji płatności,
-organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (urząd skarbowy przy wykonywaniu rozliczeń podatkowych, dane kontrahentów w Jednolitym Pliku Kontrolnym – JPK, do ZUS: zgłoszenia i deklaracje).
Jeśli występują Państwo od zwrot podatku zagranicznego, wykonanie rozliczenia za granicą lub wyliczenie szacowanego zwrotu podatku z zagranicy, Państwa dane mogą być przekazywane firmie Meritum Group w celu realizacji wnioskowanej przez Państwa usługi.


Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane będą przechowywane obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:
-okres przez jaki świadczone są usługi
-okres niezbędny do ochrony interesów administratora – do czasu przedawnienia roszczeń
-przepisy prawne
-w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
-jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie naszej usługi w ciągu miesiąca od złożenia przez nas oferty, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.


Dostęp do danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego.Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności